tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

pre-fabricted home chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?