tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
pretty excellent...
Nev: Hey bro, how you doin today?

Goat: I'm predexcellent man, goin dancing on the beach, shake ma hoofs ya know.
viết bởi The Dancing Goats 22 Tháng tư, 2013