tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

prevx1 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?