tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a word explainng exceptonly sexiness or attratciveness.
damn that hoe is one pricee!
viết bởi Cailean Davidd 09 Tháng tư, 2006