tìm từ bất kỳ, như là steppin on my dick:

pride of detroit chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?