tìm từ bất kỳ, như là spook:

prisoner number chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?