Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

pro-rich chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?