tìm từ bất kỳ, như là cunt:

pro-violence chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?