tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

problems of the modern age chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?