tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

prodigy of nature antonyms: hairless chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?