tìm từ bất kỳ, như là sex:

professional driver on closed course chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?