tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

professional driver on closed course chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?