tìm từ bất kỳ, như là swag:

professor monkey-for-a-head chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?