tìm từ bất kỳ, như là wyd:

professor monkey-for-a-head chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?