tìm từ bất kỳ, như là bae:

project in plastic sleeves chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?