tìm từ bất kỳ, như là fleek:

ps:baxter is so a cool name chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?