tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
An overly large ingrown hair in your pubic region.
Wow, I need to pop this pubicicle, it's hanging off my crotch.
viết bởi Clintz 27 Tháng mười hai, 2007