tìm từ bất kỳ, như là yeet:

public re-education centers chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?