tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
To make like pudding, pudding consistency.
You must pudify the banana pudding.
viết bởi Trey Miester 15 Tháng mười hai, 2013