tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
puhchina is a word made of the words pussy and vagina.
pussy + vagina = lesbian sex
lesbian sex is very kinky, therefore...
puhchina = kinky lesbian sex.
Samara and Edwina had passionate puchina last nite.
viết bởi Mandy 13 Tháng tư, 2005