tìm từ bất kỳ, như là b4nny:

pull things out of your ass chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?