tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
getting pregnant at the age of 15.
Have you seen Cindy? I think she might be pulling a Hannah Montana.
viết bởi John Tapley 24 Tháng chín, 2007

Words related to pulling a Hannah Montana

aaron carter disney dmx jtaps pause 4 porno