tìm từ bất kỳ, như là doxx:

pulling a john c. mayer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?