tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

pulling a john c mayer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?