tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

pulling a john c mayer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?