tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a red haired pussy
Joe: Did you see that cute red head?

Tom: Yeah. I'd like to get a slice of that pumkin pie!
viết bởi MadCobraStyle 20 Tháng chín, 2010