tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Noun: Applied to one who is adept at pummeling. (See 'pummel' for definition)
Andrew Hay is 'The Pummeler'
viết bởi Moray Swan 26 Tháng tám, 2005