Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:

punk rock (circ. 1977) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?