tìm từ bất kỳ, như là half chub:

punk rock (circ. 1977) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?