tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Demographic description of all those punk/hipsters who wear either John Deere or Von Deutch mesh caps
Ashton Kutcher's of the world
viết bởi Josh 02 Tháng tư, 2004