Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
The act if forciblly making yourself puke
Eww, that girl needs to stay purging. She's waaaay to fat!
viết bởi Baby___ 09 Tháng tư, 2014
0 1