tìm từ bất kỳ, như là smh:

purveyor of immediate k-hole chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?