tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

put a nob in it chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?