tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
postpone. do at a later time. comes from "take a raincheck"
I can't get dinner tonight, can we put it on the RC?
viết bởi stevebaker 16 Tháng năm, 2006

Words related to put it on the RC

later postpone put off raincheck rc reschedule