tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
1) To be put on notice. (n).

2) The act of formally placed on a theoretical list of noteworthy status.
Ex. Bimbo was put on notice.

Ex. Bimbo has repeatedly been put on notice.
viết bởi erniejonson 24 Tháng tám, 2014