tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
To beat someone up.

To win a fight.
Man dat mane o'er der call me a bitch.
DAT PUNK MANE!! Go put swoll on dat duck ass.
viết bởi jmartin 18 Tháng năm, 2006

Words related to put swoll

beat up duck fight punch put swole