tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Stop what you're doing; quit messing around
"Put your thing down! We're gonna be late for church!"
viết bởi gravyloaf 07 Tháng mười, 2007