tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Pick Up the Phone Booth and Die
"Drop you weapon and come out of your car. PUTPBAD."
viết bởi donth 27 Tháng mười, 2003