Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic:

puts out chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?