tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Stupid, dumbass, clueless, spazzed, oblivious.
Wow danny stole a gps, and got caught by the cops tracking him down??? What a putzbag.
viết bởi the bee 2 09 Tháng mười hai, 2010