tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
goofing off, slacking
Hey, stop putzin around!
viết bởi CJ 05 Tháng một, 2005