tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a putz like fuck.seeputz
Aberham,your such a putzulfuck.
viết bởi chris227 01 Tháng mười, 2007

Words related to putzulfuck

putz dumbass fuck idiot jackass