tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The ability to pwn someone at will.
When Billy offended Bob, Bob used his pwnation skills to get back at him.
viết bởi piguy3.141 19 Tháng tám, 2011
 
2.
What Seth does across the nation.
Holy crap! Seth, that smexy beast over there, is pwnation across the mofoin' nation!!
viết bởi Not Mana Nosireebob 24 Tháng ba, 2007
 
3.
Noun version of Pwn.

See Pwn.
OH man, that was a greta example of Pwnation right there.
viết bởi TREZ! 06 Tháng năm, 2003