tìm từ bất kỳ, như là sex:

pyrrhocorax chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?