tìm từ bất kỳ, như là bae:

qing dynasty chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?