tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A bag of dead babies.
The quasfag that was hanging in my neighbors garage alarme to call the fuzz on his ass.
viết bởi Bloom 20 Tháng mười, 2007

Words related to quasfag

babies bag fag qusfag