tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
1. A word randomly spoken in a conversation when you have nothing to say and want to keep talking.

2. A ninja word.
Šhira: Hey

Ashley: Hai
Shira: What's up
Ashley: Nm
Shira: QUASHAH
viết bởi Penguinsanddonkeys101 08 Tháng mười, 2013