tìm từ bất kỳ, như là wyd:

queen of the desert chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?