tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

queen of the desert chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?