tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
thats messed up, or aint right
man thats qwerr, you act a qwerr
viết bởi Sean simmons(stolen from Kim schroeder) 11 Tháng năm, 2004