tìm từ bất kỳ, như là bae:

r pussy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?