tìm từ bất kỳ, như là demisexual:

r/hr chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?