tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
The fucking couple name for Ryan and Gabriel
Rabriel is my favorite couple!
"Who's that made of?"
Gabriel and Ryan!
viết bởi RGCPLE 31 Tháng mười, 2013