tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Most commonly a girl who is rachet and a hoe. Everyone hates her because she's a rachet ass hoe
Leah - 'ew sumayyah, fatima is such a rachet ass hoe omg'
Sumayyah - 'yh i know ew omg'
Leah & Sumayyah'*cough hoe cough*
viết bởi BITCH900 20 Tháng mười hai, 2013