tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
using sex as a bribe to get something you want.
this girl just gave me an ass dance for molly. that's racheteering!
viết bởi maddawg16 16 Tháng chín, 2013